Till innehåll på sidan

Frånvaro och ledighet

När ditt barn är sjukt ska du anmäla frånvaro till skolan. Vill du att ditt barn ska vara ledigt ska du ansöka om det i förväg.

Frånvaronmälan

Du kan som vårdnadshavare anmäla ditt barn som giltigt frånvarande, t ex vid sjukdom, läkarbesök etc på fyra olika sätt:

  1. Du anmäler själv frånvaron via Stockholm Skolwebb; E-leg/Bank-id/Mobilt Bank-id  krävs för inloggning.
  2. Du anmäler själv frånvaron via sms 0730 - 121 740; Ditt mobilnummer måste finnas registrerat i skolans kontaktuppgifter.
  3. Du anmäler via en app – Anmäl frånvaro Stockholm. 
  4. Du anmäler frånvaron på skolans telefonsvarare för detta ändamål: 08 - 508 44 330 – ange för- och efternamn på ditt barn samt klass.

 För att amäla frånvaro för del av dag gäller alternativ 1 eller 4.

Anmäl frånvaro före kl. 07.30

Frånvaroanmälan ska vara gjord senast kl. 07.30 den dagen anmälan avser. Dock lyssnas telefonsvararen av flera gånger under dagen, om man som  vårdnadshavare inte haft möjlighet att göra frånvaroanmälan innan 07.30.

Frånvaroanmäl inte till mentor

I fall ditt barn blir sjukt under skoldagen och måste gå hem måste du som vårdnadshavare anmäla detta så snart du fått kännedom om det. Lättast gör du det genom att anmäla frånvaron på skolans telefonsvarare, vilken dlyssnas av flera gånger dagligen – se punkt 4.

Automatiskt meddelande vid ogiltig frånvaro

I det fall ditt barn är ogiltigt frånvarande kommer automatiskt meddelande skickas till dig som vårdnadshavare. I första hand via ett sms och i andra hand via ett e-postmeddelande. Detta gäller såväl frånvaro från hel lektion, del av lektion samt sen ankomst.

Frågor och support

Har du frågor kring anmälan av frånvaro etc kontaktar du skolans frånvaroadministratör Caroline Gertoft, e-post: caroline.gertoft@edu.stockholm.se

Ledighetsansökan

Med den nya skollagen från 2010 har reglerna för när elevledighet ska beviljas skärpts. På Gärdesskolan följer vi Utbildningsförvaltningens riktlinjer om ledighet för elev.

Enligt 7 kap. 2 § skollagen har elever från årskurs 1 till och med årskurs 9 skolplikt. Eleven har skolplikt minst 178 dagar per år. Det vill säga samtliga skoldagar under läsåret. I Skollagens 7 kap. 18 § står det att ”En elev […] får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.” Detta medför återhållsamhet att bevilja ledighet under skoltid. Beviljad ledighet är alltid ett avsteg från skolplikten.

Enskild angelägenhet en förutsättning för ledighet

Kortare ledigheter beviljas för elever som anger enskild angelägenhet som skäl och där den enskilda angelägenheten är av vikt och överensstämmer med skolans tolkning av regelverket. Enskild angelägenhet bör uppfattas på ett liknande sätt som när en anställd begär ledigt för läkarbesök, begravning eller andra händelser i familjen. Skolverket anger tre giltiga skäl för en längre ledighet: familjehögtider, vissa resor eller religiösa högtider.

Ledighet söks i god tid och beslutas av rektor

Det är rektor som beslutar om ledighet och har bland annat att ta ställning till frånvarons längd, elevens studiesituation, hur eleven kan kompensera frånvaron samt ledighetens angelägenhetsgrad. Ledigheter är inte till för extra lov eller semester. Ledigheten skall ansökas i god tid på avsedd blankett som finns att hämta på skolans hemsida. Beskriv skälen till ledigheten utförligt, så att mentor kan göra en bedömning i varje enskilt fall då hen tillstyrker eller avstyrker en ledighetsansökan. Vid beviljad ledighet ansvarar vårdnadshavare för att samtliga kursmoment tas igen.

Alla ledigheter prövas i varje enskilt fall. Ansökningar gällande ledighet under mer än 10 dagar på ett läsår, beviljas endast i undantagsfall och med särskild prövning. Ledigheter beviljas aldrig under tider för nationella prov. Om föräldrar, trots avslag på ledighetsansökan, ändå väljer att låta eleven vara frånvarande från skolan, registreras bortfallet av studietid som olovlig frånvaro.

Hitta till mina sidor

Snabbguide Skolplattformen VH

SMS info till vårdnadshavare 20_21

APP info till vh 20_21

Ansökan om ledighet för elev i grundskolan

Dela: