Pax i skolan

PAX i skolan syftar till att skapa ett klassrum präglat av lugn, trygghet, glädje och studiero. Det första steget handlar om att läraren tillsammans med eleverna formulerar en gemensam vision för hur de kan skapa världens bästa klassrum. Visionen blir ett verktyg för att sedan hålla en kontinuerlig dialog mellan lärare och elever om hur alla tillsammans kan bidra till att levandegöra visionen i olika arbetsmoment. På Gärdesskolan och Olaus Petri skola har lärare och fritidspersonal på lågstadiet, med start hösten 2016, utbildats i PAX metoden. PAX i skolan skapades ursprungligen 1967 av Muriel Saunders, en lärare i Kansas USA, med hjälp av psykologen Harriet Barrish. Två år senare publicerades den första vetenskapliga studien, och sedan dess har PAX utvecklats och utprövats i över 50 vetenskapliga studier med många olika åldersgrupper och i flera olika länder. I mitten på 80-talet gjordes två stora forskningsstudier (RCT) på PAX, som kom att ligga till grund för en exceptionell långtidsuppföljning, ca 15 år efter att barnen fått ta del av PAX under ett skolår (åk1 eller åk2). Resultaten vid uppföljningen var häpnadsväckande breda. 1999 började Dennis Embry vid PAXIS Institute tillsammans med forskare vid bl.a. Johns Hopkins University i Baltimore att utveckla det som idag är PAX i skolan. Dennis har varit drivande både för att göra barnen så delaktiga som möjligt, och för att komplettera PAX med ett antal forskningsbaserade verktyg. Syftet är att ge läraren en flexibel verktygslåda för att med små medel kunna skapa studiero och trygghet i klassrummet för samtliga elever, utifrån deras individuella behov. Kortsiktigt får både eleverna och läraren mera tid för undervisning och fokuserat arbete, medan långtidseffekterna är att både förebygga problem och att fler barn får en bättre skolgång. PAX innehåller många olika verktyg, där PAX-spelet utgör den mest centrala delen. Grunden bygger på visionen som lärare och elever tagit fram tillsammans, i enlighet med skolans värdegrund. Visionen utgör ett ramverk som läraren ofta hänvisar till inför olika aktiviteter, t.ex. genom att be barnen ge exempel på hur de ska göra under en matematiklektion för att det ska bli studiero. PAX-spelet används under ordinarie klassrumsverksamhet, och kan efter hand utökas till att användas i många olika sammanhang under skoldagen, utifrån lärarens bedömning. PAX-spelet används vanligtvis 2-3 gånger per dag, så eleverna har många möjligheter att lyckas. Flera lärare har berättat att barnen själva efterfrågar att spela PAX-spelet, eftersom de upplever att det blir lugnt och fokuserat i klassen då. Läs artikeln om PAX på Gärdesskolan!

http://skolvarlden.se/artiklar/pax-metoden-hjalper

Dela:
Kategorier: