Plan mot diskriminering och kränkande behandling

I plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om vårt likabehandlingsarbete.

I skolans demokratiska uppdrag ingår att ge eleverna inflytande och delaktighet. Där ingår också att arbeta för alla barns lika rättigheter genom att motverka diskriminering och kränkande behandling. Det demokratiska uppdraget genomsyrar Gärdesskolornas värdegrund. Ingen diskriminering i någon av dess former accepteras. Inte heller får kränkande behandling förekomma. Som rektor är det jag som är ytterst ansvarig för att skolan erbjuder våra elever och deras vårdnadshavare en trygg miljö där alla barns lika rättigheter respekteras. I detta ansvar ingår att se till att det årligen upprättas en plan mot diskriminering och kränkande behandling som uppfyller gällande lagstiftning och att planen förankras bland elever, vårdnadshavare och personal. På mitt ansvar faller också att se till att de åtgärder som tas upp i plan mot diskriminering och kränkande behandling följs upp. Det finns dock skäl att betona att vi alla – skolledning, övrig personal, vårdnadshavare och elever har ett ansvar, var och en utifrån sina förutsättningar, för att ingen i skolan diskrimineras eller utsätts för kränkande behandling.

Maria Radway
rektor

 

Dela: