Rekommendationer för skolornas kommunikation rörande coronaviruset

Detta är utbildningsförvaltningens riktlinjer för kommunikation rörande coronaviruset:

Med anledning av coronaviruset kan det finnas press på skolan att informera i frågan. Skolan har en viktig uppgift att vara så saklig som möjligt och fatta väl avvägda beslut, för att inte ytterligare öka oron som finns i samhället. Med anledning av coronaviruset kan det finnas press på skolan att informera i frågan. Skolan har en viktig uppgift att vara så saklig som möjligt och fatta väl avvägda beslut, för att inte ytterligare öka oron som finns i samhället. Kommunikation ska ske sakligt och balanserat. Det är viktigt för att bidra till ökad förståelse och minskad oro.

Om och när vi bekräftar smitta på skola

Vi bekräftar INTE eller berättar INTE om någon person har misstänkt smitta eller testas för smitta. Det beror på att det råder sekretess.
Observera vikten av att vara helt säker på att det är ett bekräftat fall av coronavirus.
Utbildningsförvaltningen kommer inte att ta fram och offentliggöra en sammanställning av vilka skolor som har bekräftat smittade. Endast på direkt fråga (samt vid bekräftad smitta) berättar vi detta samt vilken skola det gäller.
Smittskydd Stockholm tar kontakt med berörda och sätter in lämpliga åtgärder. Rektor kan även informera berörda enligt rutin nedan om/när behov finns.

Rutin för kommunikation vid bekräftad smitta på en skola

Skolan kan informera direkt berörda elever i samma klass som den bekräftat smittade eleven, samt deras vårdnadshavare muntligt (till exempel via telefon) OM ett samtycke från bekräftat smittad elev (myndig) eller dennes vårdnadshavare finns (omyndig elev). Grundskolechef eller gymnasiechef kontaktas för avstämning och behovsbedömning.  
Andra målgrupper på skolan kan informeras om att det finns elev/elever som är smittad/smittade. Det är viktigt att på grund av sekretess inte röja vilken/vilka elever det gäller. Det finns framtagna texter som stöd för kommunikationen, ta kontakt med grundskolechef eller gymnasiechef för avstämning och behovsbedömning samt Kommunikationsenheten för stöd i framtagande av text och annan kommunikation.    

Använd samma kanaler som skolan brukar använda (till exempel skolplattformen) för kommunikation med sina vårdnadshavare.

Andra budskap för skolornas kommunikation

Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.
Enligt rekommendationer just nu (datum) från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm ska individer som kan ha varit utsatta för smitta, i vårt fall elever och personal som är friska, d v s inte uppvisar symtom på sjukdom, gå till skolan och till sitt arbete.
Personer som har rest i de utsatta områdena och uppvisar symptom ska kontakta sjukvården genom att ringa till 1177. Det finns ingen anledning att stanna hemma om du är frisk.
Skulle det finnas misstänkt smittad/smittade på skolan är det Region Stockholm och Smittskydd Stockholm som ansvarar för att denna individ/dessa individer får lämna prover, får provsvar och vid konstaterad smitta ansvarar för vård.
Det är också Smittskydd Stockholm som ansvarar för att spåra smittan, för att nå eventuella personer som patienten kan ha haft kontakt med för bedömning och eventuell provtagning. Bedömer Smittskydd Stockholm att det behövs, får skolan den information den behöver och professionellt stöd att hantera situationen.
Skolan och skolans medarbetare får inte kännedom om smittade eller misstänkt smittade om det inte finns behov för någon del av verksamheten att agera på särskilt sätt, eller om det finns behov att stödja Smittskydd Stockholm, vid till exempel en smittspårning där man söker personer som en smittad kan ha kommit i kontakt med.
Skolan kommer bli kontaktad om det finns elev eller personal som man bedömer kan vara smittad. Om skolan inte blir kontaktad, har Smittskydd Stockholm bedömt att det inte finns en risk för smitta i skolan.
Om en person själv berättar att denne/denna är smittad eller testas för eventuell smitta är detta upp till personen själv. Det är ingen information skolan/utbildningsförvaltningen kan bekräfta eller dela med sig av. Vi tar inte ställning till andras information.
Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. 
Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Den skola som vill ha stöd i sin kommunikation kan vända sig till kommunikationsenheten på utbildningsförvaltningen via växeln, 08-508 33 000, eller via funktionsbrevlådan, info.utbildning@edu.stockholm.se.

 

 

Dela:
Kategorier: