Till innehåll på sidan

Samverkansråd

På Gärdesskolan arbetar vi med samverkansråd. Samverkansråden är bland annat ett sätt att inhämta synpunkter och utbyta idéer för verksamhetsutveckling.

Elevråd

Gärdesskolorna har fyra elevråd som representerar Olaus Petri skolans lågstadium, Gärdesskolans lågstadium, Gärdesskolans mellanstadium och Gärdesskolans högstadium.  Elevråden består av 36 aktiva elevrådsrepresentanter som regelbundet träffas och utövar elevinflytande över sin skolvardag.  Elevråden stöttas för att föra elevernas frågor vidare till skolledning och yttre aktörer.  Ett arbetssätt för att utöva elevinflytande är olika projekt som innebär direktverkande elevinflytande där eleverna själva arbetar med att förbättra sin skolmiljö.

Elevrådet på Gärdesskolan är en ideell organisation som är skapad av elever för elever. Syftet är att lyfta Gärdesskolan, göra verklighet av åsikter och idéer, och att bidra till en mer givande och roligare skolgång. Representanterna ansvarar för att lyfta klassens åsikter, hålla i klassråden, och informera klassen. Representanterna väljs demokratiskt i början av läsåret. Alla representanter ingår i olika utskott som jobbar med utskottsspecifika frågor..

Föräldraråd

Föräldrarådet är ett sätt för skolledningen att föra en dialog med föräldragruppen på skolan. På Gärdesskolan finns två föräldraråd, F-3 och 4-9. Från varje årskurs deltar en representant. Rådet träffas ett par gånger per termin för att diskutera aktuella verksamhetsfrågor. Representanterna lyssnar in synpunkter från hela föräldragruppen.

Matråd

Matråd har vi på skolan två gånger på höstterminen och tre gånger på vårterminen där har eleverna möjlighet att framföra önskemål om maträtter och matsal. Genom dessa råd har vi arbetat fram elevens val en gång i månaden.

 

Dela:
Kategorier: